Hodnocení a pravidla klasifikace

pro nižší gymnázium                           pro vyšší gymnázium

body         známka                                 body       známka

5,0 – 4,0 –   1                                         5,0 -4,5 –      1

3,9 – 3,0 –                                           4,4 – 3,8 –     2

2,9 – 2,0 –   3                                         3,7 – 2,5 –      3

1,9 – 1,0 –   4                                          2,4 – 1,5 –     4

0,9 – 0 –     5                                           1,4  – 0 –       5

PRAVIDLA PRO KLASIFIKACI V HODINÁCH Bi A Ze

 1. Pokud žák není přítomen v době písemného testu, první hodinu po návratu do školy se domluví s vyučujícím na dodatečném termínu testování (max. týden po návratu do školy) a ve stanovený den na začátku hodiny požádá o test. Pokud tak neučiní, bude mu na absentované téma zadán. Neúčast ve výuce vyšší jak 1/3  vyučovacích hodin daného předmětu (33,3 %), nebo 25 % chybějících  známek jsou důvodem odložení klasifikace a komisionálního přezkoušení.  V maturitním semináři při neúčasti na testu bude test zadán vždy následující seminář. V semináři NETOLERUJI chybějící známky – nesplnění všech testů a zkoušení je důvodem k neuzavření klasifikace a nepřipuštění k maturitní zkoušce! 
 2. Oprava známky je možná pouze po domluvě s vyučujícím a to maximálně 1 x za pololetí. Takto opravovaná známka bude brána z aritmetického průměru původní a opravené známky. V případě nerozhodného průměrného prospěchu se zaokrouhluje známka k vyšší. (např. 1,5 se zaokrouhluje na prospěch 2)
  • ověřování znalostí: písemné testy, ústní zkoušení, referáty, orientace ve slepé mapě

  Testy

  • různé druhy otázek a úkolů:
   • Definuj
   • Vyber jednu správnou odpověď
   • Vyber více správných odpovědí
   • Vyber jednu špatnou odpověď
   • Vyber více špatných odpovědí
   • Vlastními slovy popiš
   • Namaluj a popiš
   • Do obrázku doplň
   • Utvoř dvojice/trojice/… pojmů
   • Doplň tabulku
   • Domaluj/popiš graf

  apod.

  Referáty

  • ppt prezentace:
   • maximálně 15 slidů
   • maximálně 10 min .
   • obrázky, tabulky, grafy
   • v závěru zdroje informací
 3. Žák je povinen si sám zajistit rozsah učiva, které bylo probíráno v době jeho nepřítomnosti a doplnit si jej do svého školního sešitu.
 4. Žák je povinen mít učební materiály od začátku školního roku. V případě, že nebude mít vlastní atlas, je jeho povinností si jej před výukou vypůjčit a mít ho ve výuce.

 

Napsat komentář