Hodnocení a pravidla klasifikace

pro nižší gymnázium                           pro vyšší gymnázium

body         známka                                 body       známka

5,0 – 4,0 –   1                                         5,0 -4,5 –      1

3,9 – 3,0 –                                           4,4 – 3,8 –     2

2,9 – 2,0 –   3                                         3,7 – 2,5 –      3

1,9 – 1,0 –   4                                          2,4 – 1,5 –     4

0,9 – 0 –     5                                           1,4  – 0 –       5

80,1% a více 1                                             90,1% a více   1

60% – 80%    2                                            76%  – 90%    2

40% – 59%    3                                              50%-75%      3

20% – 39%    4                                           30% – 49%    4

0% – 19%      5                                            0% – 29%      5

PRAVIDLA PRO KLASIFIKACI V HODINÁCH Bi a Ze

 1. Tento odstavec platí pro žáky nižšího stupně gymnázia: Pokud žák není přítomen v době písemného testu, první hodinu po návratu do školy se domluví s vyučujícím na dodatečném termínu testování (max. týden po návratu do školy) a ve stanovený den na začátku hodiny požádá o test. Pokud tak neučiní, bude mu na absentované téma zadán.
 2. Tento bod se týká studentů vyššího stupně gymnázia: Neúčast ve výuce vyšší jak 30% vyučovacích hodin daného předmětu, nebo 25 % chybějících  známek jsou důvodem odložení klasifikace a komisionálního přezkoušení.  V maturitním semináři je neuzavření klasifikace důvodem k nepřipuštění k maturitní zkoušce! 
 3. Oprava známky pro žáky nižšího stupně je výjimečně možná pouze po domluvě s vyučujícím a to maximálně 1 x za pololetí. Takto opravovaná známka bude brána z aritmetického průměru původní a opravené známky.
 4. Žák je povinen si sám zajistit rozsah učiva, které bylo probíráno v době jeho nepřítomnosti a doplnit si jej do svého školního sešitu.
 5. Žák je povinen mít učební materiály od začátku školního roku. V případě, že nebude mít vlastní atlas, je jeho povinností si jej před výukou vypůjčit a mít ho ve výuce.
 6. Výsledný klasifikační stupeň nemusí odpovídat aritmetickému průměru vypočítanému z průběžné klasifikace. U výsledné klasifikace bude přihlíženo i k celkové kvalitě práce, aktivitě v hodinách, soutěžím i k plnění povinností dle bodů 4. a 5. těchto pravidel. U aritmetického průměru prospěchu se zaokrouhluje známka vždy k vyšší. (např. 1,5 se zaokrouhluje na prospěch 2).

7. Ověřování znalostí: písemné testy, ústní zkoušení, referáty, orientace ve slepé mapě

 1. Testy
  • různé druhy otázek a úkolů:
   • Definuj
   • Vyber jednu správnou odpověď
   • Vyber více správných odpovědí
   • Vyber jednu špatnou odpověď
   • Vyber více špatných odpovědí
   • Vlastními slovy popiš
   • Namaluj a popiš
   • Do obrázku doplň
   • Utvoř dvojice/trojice/… pojmů
   • Doplň tabulku
   • Domaluj/popiš graf

  apod.

  Referáty formou ppt prezentace:

   • maximálně 15 slidů
   • maximálně 10 min .
   • obrázky, tabulky, grafy
   • v závěru relevantní zdroje informací

 

Napsat komentář